Disclaimer Buro de Wending

Algemeen
Buro de Wending besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande Disclaimer, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gebruik van deze website
De op of via deze website aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie, is niet bedoeld als vervanging van enig advies en mag niet worden gebruikt in plaats van op uw situatie toegesneden advies. De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.
Buro de Wending garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie, producten en diensten van derden
Wanneer Buro de Wending hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Buro de Wending de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Buro de Wending aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Buro de Wending niet geverifieerd. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten
Buro de Wending behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro de Wending of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Buro de Wending zendt, is niet gegarandeerd. Buro de Wending raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Buro de Wending te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Buro de Wending te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Buro de Wending spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

Buro de Wending streeft er naar om deze website permanent beschikbaar te hebben, maar kan evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijst Buro de Wending de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Buro de Wending wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Toepasselijk recht
Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Buro de Wending behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Wijzigingen Disclaimer
Buro de Wending behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer.

Fouten en/of wijzigingen voorbehouden.
Deze disclaimer werd laatst bijgewerkt in februari 2021.

Share This