Privacy verklaring Buro de Wending

Algemeen
Bij het verlenen van onze diensten verwerkt Buro de Wending persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Buro de Wending
KvK nummer 522.606.90, te Alkmaar.
c.kloes@burodewending.nl
06-48 33 52 74

Het gebruik van persoonsgegevens door Buro de Wending
Buro de Wending verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, zoals uw werkgever, uw verzekeraar of via het UWV.

Persoonsgegevens
Buro de Wending verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 •  NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Pasfoto
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Opleidingsinformatie en werkervaring
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Kwaliteiten, valkuilen, competenties, drijfveren en interessegebieden
 • Gezondheidsgegevens
 • Terugkoppeling bedrijfsarts
 • Ziekmeldingen
 • Probleemanalyses
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gegevens betreffende de inhoud en het proces van uw traject
 • Gespreksverslagen en voortgangsrapportages
 • Arbeidsdeskundig rapporten
 • Inhoud van communicatie, correspondentie en notities
 • Handtekening
 • Kopie ID bewijs met BSN nummer
 • IP-adres
 • gegevens in contactformulier op de website

 

Doeleinden
Buro de Wending verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand en het opdrachtgeversbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en facturatie;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Het bevorderen of stimuleren van persoonlijke ontwikkeling;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met loopbaanvragen, outplacement, duurzame inzetbaarheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het voorstellen of in contact brengen met een of meerdere contacten van Buro de Wending;
 • Het verzorgen van trainingen;
 • Het laten deelnemen aan aangeboden onderzoeken of testen en het genereren van onderzoek- en testresultaten;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het afhandelen van vragen, opmerkingen en klachten;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Het versturen van informatie en nieuwsbrieven;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Facturering en financiële administratie;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verlenen van toegang tot onze website www.burodewending.nl en achterliggende sites.
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het optimaliseren van de bedrijfsvoering, marketing en PR;
 • Marketing;
 • Benchmarking;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, met betrekking tot een loopbaantraject of training. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht of arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Buro de Wending hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo correct mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van Buro de Wending persoonsgegevens aan Buro de Wending verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Buro de Wending deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Buro de Wending persoonsgegevens uitwisselen. Buro de Wending kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, de boekhouder, testbureaus of andere derden, zoals collega ZZP’ers, die worden ingeschakeld bij de uitvoering van het traject. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Buro de Wending aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Buro de Wending zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Buro de Wending zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, in de regel betreft dit 2 jaar na afronden van het loopbaantraject of de training. In het algemeen bewaren wij persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 12 maanden.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Buro de Wending zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Buro de Wending vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik, zoals manipulatie of onbevoegde toegang door onbevoegden, van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Buro de Wending passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.

Uw rechten
Wanneer u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht om Buro de Wending een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek tot inzage ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Buro de Wending verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Buro de Wending
t.a.v. Carlien Kloes,
06-48 33 52 74
c.kloes@burodewending.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.
Als u geen digitale nieuwsbrief van Buro de Wending meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via een link die in iedere mailing van Buro de Wending is opgenomen. Ook kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail bericht te sturen aan c.kloes@burodewending.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro de Wending laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens door de dienstverlener, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op deze website.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 april 2021.
Buro de Wending kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Share This